Porten
Grunden
Kontreforer
 
Här kan du läsa och få upplysningar om projektets genomförande och status.
 
Nyheter
Juni 12, 2009:
En plan och genomförandebeskrivning för Gamla Vattentornet har utvecklats och är utställd av Sala Kommun fram till Augusti 21, 2009. Plankarta för tomtområdet och direkt angränsande mark finns också som en del av projektbeskrivningen.
Modell visar minimal inverkan på tomt som är närmast tornet.
Oktober 29, 2009:
Detaljplanen för Gamla Vattentornet har antagits av Kommunfullmäktige

Oktober 8, 2009:
Kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige att anta utarbetad Detaljplan för Gamla Vattentornet, del av Kristina 4:15 
Maj 6, 2010:
Gamla Vattentornet och en liten tomt omkring tornet, del av Kristina 4:15, har sålts av Sala Kommun för att restaureras och byggas om till bostad i privat regi.
Planering av restaurering och byggnation har startat, men byggstart kan dröja beroende på projektets komplexa art och gällande hyresavtal för mobilantenner installerade på tornet. 
Mars 3, 2011:
Uppsägning av hyresgästen 3GIS har skett enligt deras avtal och gällande lagar.
Tyvärr har 3GIS vägrat acceptera de villkor som dom har undertecknat i hyresavtalet och söker påtvinga en förlängning. Detta har gjort att hela Vattentornsprojektet hänger i luften och och har redan försenat restaureringsarbetet avsevärt. Lyckas 3GIS att medlest juridiska manövrar påtvinga förlängning av hyresavtalet som går ut i April 2012, kan hela projektet att rädda Gamla Vattentornet äventyras.

Februari 25, 2011:
Lagfart är utfärdad för den nya fastigheten med beteckning Sala, Kristina 4:263, och adress Forsellesgatan 29.

Oecember 1, 2010:
Nya Fastigheten kring Vattentornet är utmätt och finns utstakad med pinnar i tomtgränserna
April 20, 2011:
Länsstyrelsen i Västmanlands Län har uppmärksammat den strikta och ambitiösa renoveringsplan som är grundstenen i Detaljplanen för Gamla Vattentornet. I ett beslutsmeddelande till Sala Kommun konstateras att Detaljplanen ger ett mycket bra skydd för att säkerställa byggnadens kulturhistoriska värde. Förutom att Vattentornet inte får rivas eller ha utvändig isolering, hiss eller trappa så beskrivs skyddet genom att “exteriörens uttryck och kraktär bevaras intakt och får inte förvanskas avseende form, material och detaljer. Fönster och entredörr ska bevaras och dess yttre form och karaktär får inte förvanskas. Underhåll av exteriören ska ske med traditionella material och metoder.”
Detta skydd i Kommunens Detaljplan ger enligt Länsstyrelsen Gamla Vattentornet ett fullgott skydd av dess exteriör och finner därför inte skäl till att förklara Gamla Vattentornet för byggnadsminne.
Beslutet av Landshövding Ingemar Skogö, kan endast överklagas av Riksantikvarieämbetet. November 17, 2011:
Hyresnämden i Västerås har utsatt förhandlingar mellan ägaren av Gamla Vattentornet och 3GIS till den 8:e December, 2011. Kanske kommer detta möte att ge klarhet i om projektet att rädda Gamla Vattentornet kan återupptas eller om vi tvingas att åse ytterligare förfall av denna vackra byggnad.